اخبار اقتصادی » کره شمالی 2 شلیک دیگر به سمت دریا انجام داد