اخبار ورزشی » سه رئالی در میان ارزشمندترین جوان های برزیلی جهان