اخبار فناوری » جمع‌بندی روز: پنج شنبه، 10 مرداد 1398