اخبار فناوری » جمع‌بندی روز: پنج شنبه، 24 مرداد 1398